Nej till 144 modulbostäder i Kallhäll

Vi har fått många frågor angående de mobila bostäderna som planeras i Kallhäll. Moderaterna yrkade på återremiss och i andra hand avslag. Vi tror inte att etableringar i denna stora omfattning skapar goda förutsättningar för en lyckad integration. Nedan kan ni läsa mer om vårt ställningstagande till ärendet.

 

Ärendet om att bygga modulbostäder i Kallhäll har mycket bristfälligt underlag och vi är oroade över hur det bidrar till goda förutsättningar för integration i Järfälla. Mot bakgrund av detta valde vi att yrka på återremiss av ärendet.  I andra hand hade vi inget annat alternativ än att yrka avslag då det är omöjligt att ta ansvar för ett bifall av ärendet.

Järfälla kommun har inget annat avtalsförhållande med Mobila Bostäder XLNT än arrendeavtalet. Något vi anser mycket otillräckligt. Kommunen äger enligt arrendeavtalet rätt att förmedla bostäderna under de första sex månaderna, mot att man då också står för hyreskostnaderna. Därefter kan företaget hyra ut bostäderna till studenter och ungdomar, dessa kan då även i sin tur vara nyanlända som flyttar vidare till kommunen (med eller utan hjälp av den kommun de först bott i). Därmed är väldigt otydligt vilka ekonomiska konsekvenser detta eventuellt kan ge för Järfälla kommun. Beroende på hur området utvecklas risekrar det även att uppstå andra utmaningar i samhället där det blir otydligt om det är företaget eller Järfälla kommun som ska stå för en insats och därmed kostnad. På grund av alla dessa oklarheter tycker vi det hade varit bättre att ha ett tydligare avtalsförhållande mellan parterna utöver ett arrendeavtal.

Enligt uppgifter vid kommunstyrelsens arbetsutskott så ska man kunna anta att ca 50 procent av de 144 bostäderna ska användas för nyanlända. Enligt tidigare information ska varje bostad som nyttjas för nyanlända vara för 2, 3 eller 4 personer. Gör man ett antagande om 3 personer per bostad så ger det ca 210 nyanlända och kanske 80 studenter/ungdomar. Hur bostäderna i slutändan kommer att fördelas framgår inte alls. Inför detta ärende, liksom föregående ärende, sades muntligen att fördelningen är en politisk fråga. Detta framgår dock inte av ärendet eller beslutet och vår uppfattning är att den typen av formuleringar och uttalanden förpliktar till ett politiskt formellt ärende och inte endast diskussioner bakom stängda dörrar.

Vi har flera gånger föreslagit kommunstyrelsen att ta fram underlag för redogörelse av den totala ekonomin för Järfällas mottagande. Flyktingmottagande är ett statligt ansvar och om de pengar som Järfälla har till sitt förfogande för att lösa den uppgiften inte räcker så tycker vi att staten ska ersätta Järfälla för det. Det yrkandet avslås tyvärr konsekvent.