Moderaternas förslag till budget 2015!

Vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde ägde årets budgetdebatt rum. Efter många timmars debatt var det Järfällas styrande minoritetskoalitions budget som fick flest röster och det är därmed den budget som kommer att gälla för 2015.

Moderaternas budget fokuserade tydligt på ordning i ekonomin, jobben och skolan med en satsning om drygt 8 mkr på höjda lärarlöner.  Även satsningar på att göra Järfälla mer tryggt och snyggt finns i budgeten med bl.a. centrumlyft i Kallhäll centrum, ökade resurser till renhållning och skötsel av våra utemiljöer och väktarresurser på helger i samtliga centrumområden.  Nedan kan du läsa hela Moderaternas förslag till Mål och budget för 2015.

 


 

Förslag till Mål och budget 2015

 

Nya Moderaterna presenterar här sin budget för Järfälla 2015. Tydligt i fokus är jobb och sysselsättning, ordning och reda i ekonomin och en skola där alla Järfällas elever får växa.

De kommande åren är viktiga för Järfällas utveckling. Med tunnelbana till Barkarby och Förbifart Stockholm kan Järfälla få norra Stockholms mest attraktiva läge och inte minst tusentals nya arbetstillfällen. Allt detta är möjligt, men det kräver en politik som prioriterar ordning och reda i ekonomin och där alla Järfällabor som kan eller vill jobba har ett jobb att gå till.

Nya Moderaterna låter inte ideologiska skygglappar hindra oss från att göra välfärden bättre. När våra politiska motståndare vill göra vårdcentralerna och aktörerna inom vård, skola och omsorg färre, sätter vi kvaliteten främst. För oss handlar det inte om vem som driver verksamheten, utan om vem som kan göra det bäst för Järfällaborna. Därför tycker vi att det är viktigt att alla välfärdens aktörer har lika spelregler och förutsättningar för att bedriva verksamhet. Så gör vi Järfällas vård, skola och omsorg till den bästa i Sverige.

Utgångspunkten för vår politik och våra idéer för utvecklingen av Järfälla tas i en stark övertygelse om människans förmåga och drivkraft. Vi tror på ett tryggt samhälle som håller ihop. Där förutsättningarna görs lika för alla och där drivskrafterna för arbete, skapande och utveckling förstärks. Nya Moderaterna har en vision för hur vi vill att Järfälla ska utvecklas.

En stark ekonomi

Ordning och reda i Järfällas ekonomi är grunden för allt det vi har gemensamt. En budget i balans där varje satsning har finansiering är avgörande för att Järfällas utveckling ska gå framåt istället för bakåt.

Järfälla är en attraktiv kommun och allt fler väljer att flytta hit. I takt med att Järfälla växer kommer vi att behöva bygga många nya förskolor, skolor, äldreboenden, sporthallar och mycket mer. Den mark som Järfälla kommun idag äger är Järfällabornas gemensamma egendom. Den måste förvaltas på ett ansvarfullt sätt så att intäkter kan möta de investeringar som framöver är nödvändiga. Det är endast så vi långsiktigt får råd med den vård, skola och omsorg som Järfällaborna behöver.

Stockholm växer och Järfälla är en av de kommuner som förväntas växa mest under de kommande åren. Vi har också planerade investeringar som endast kan mötas av att Järfälla växer i den takt som vi har tänkt. Därför är det kanske viktigare än någonsin att säkerställa att Järfällas välfärd är av högsta kvalitet så att vi som idag kallar oss för Järfällabor kan vara stolta över vår kommun.

För att kunna fortsätta utveckla Järfälla krävs ansvarstagande för ekonomin med en tydlig målbild för Järfällas utveckling. Det har Nya Moderaterna.

Fler Järfällabor i arbete

Jobben är Nya Moderaternas viktigaste fråga. Det är genom arbete som möjligheter och utveckling skapas. Vår politik syftar till att stärka drivkrafterna för arbete och företagande, sänka trösklarna till arbetsmarknaden och skapa starkare samband mellan studier och jobb. I takt med att Järfälla utvecklas med ny infrastruktur och fler bostäder är det viktigt att också skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i Järfälla.

Att fler Järfällabor ska ha ett jobb att gå till är en av våra viktigaste utmaningar att arbeta med. Att vi har en regering som har lagt ett förslag till budget som beräknas minska tillväxten och sysselsättningen gör detta arbete mer utmanande. För Nya Moderaterna är det självklart att kommunen ska arbeta aktivt för att minska utanförskapet. I detta arbete har olika människor olika behov men för oss är det viktigaste att ha ett strukturerat arbete för att lotsa dem vidare till riktiga jobb. I detta arbete är det viktigt att inte glömma någon av de människor som idag har kontakt med kommunen.

För de som idag har försörjningsstöd och som kan anses vara långt ifrån arbetsmarknaden är det viktigt att stötta genom att ställa krav. Det är viktigt att hitta rutiner även om det varit länge sedan man hade ett jobb. Genom ett särskilt projekt med kommunal sysselsättning inom arbetet med att göra Järfälla mer tryggt och snyggt, får dessa människor rätt förutsättningar till fasta tider, arbetskamrater, vägledning och förväntningar. Detta ger nödvändig erfarenhet och möjlighet att i rätt takt pröva och dokumentera sina erfarenheter. Här är viktigt att utgå från varje enskild människas egna förutsättningar.

För de som står nära arbetsmarknaden kan det bland annat handla om att bidra med kontakter och nödvändiga arbetslivserfarenheter. För någon som varit utan arbete länge, eller aldrig fått sitt första jobb, kan det vara svårt att bevisa för en potentiell arbetsgivare att man är rätt person för jobbet. Järfälla kommun har många naturliga kontaktytor med företag och dessa ska vi använda för att tillsammans med dem skapa fler vägar in. I det här arbetet gäller det att fortsätta utveckla kommunens nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Som ett led i att förstärka våra gemensamma satsningar är det viktigt att fortsätta det arbete som har påbörjats för att bygga upp en praktikpool. En plats där vi kan samla in möjliga praktikplatser för senare koppling till rätt person. Denna ska kunna användas till såväl personer som idag är i kontakt med kommunen som i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Som ung är det inte alltid lätt att få in en fot på arbetsmarknaden. Nya Moderaterna vill att Järfällas unga tidigt ska få en chans att skaffa sig arbetslivserfarenhet. Under sommarlovet är det många som söker sitt första jobb. Eftersom nyttan av ett sommarjobb gynnar både företag och individer tycker vi att kommunen bör bidra till att fler av Järfällas unga ska få ett sommarjobb. Viktigt är dock att sommarjobb i kommunen inte ska ersätta övriga sommarjobb, utan dessa ska snarare ses som ett komplement. De medel vi avsätter kan inte garantera sommarjobb till alla Järfällaungdomar som önskar. Därför är det viktigt att med delar av dessa resurser prioritera de ungdomar vars föräldrar idag står utanför arbetsmarknaden. Detta för att minska det sociala arvet och bidra till att ge dessa unga fler förebilder och en möjlighet att prova på arbetslivet. De platser som kommunen tillsätter ska i första hand användas för att förstärka Järfällabornas vardag. Det kan vara genom förstärkning i Järfällas äldreomsorg, stöd till Järfällas föreningar vid deras sommaraktiviteter eller genom att fortsätta det lyckade projektet med trivselvärdar som lanserades 2014.

För de unga som riskerar att hamna i utanförskap behövs riktade insatser. Sedan 2013 driver kommunen det mycket framgångsrika projektet Unga vuxna på gång som är en del i arbetet med att bryta det sociala utanförskapet. Projektet riktar sig till ungdomar mellan 20-24 år utan avslutat gymnasieutbildning som varken studerar eller arbetar och därmed riskerar att hamna i långvarigt utanförskap. Unga vuxna på gång är ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Inom projektet bedrivs såväl uppsökande verksamhet som studie- och yrkesvägledning och lotsning mot utbildning, praktik eller andra motivationshöjande insatser. Resultaten har hittills varit mycket framgångrika och för Nya Moderaterna är det därför viktigt att projektet fortsätter och att dessa ungdomar ges det stöd och de insatser som behövs för att ta sig in på arbetsmarkanden eller mot vidare studier.

Grunden för att fler ska ha ett jobb att gå till är att fler vågar starta företag och att fler befintliga företag får rätt förutsättningar att växa. För oss är det viktigt att Järfällas företagare anser att Järfälla har ett bra företagsklimat, därför vill vi att Järfälla ska återfinnas i toppen av Svenskt Näringslivs ranking av bästa företagsklimat. Ett växande Järfälla behöver fler företag och fler arbetsplatser. Därför behövs ett bra stöd till såväl befintliga som nya företagare och ett aktivt arbete för att locka fler företag till Järfälla. Med de förstärkningar som har skett de senaste åren, i form av såväl näringslivschef som näringslivsstrateg, är det nu absolut nödvändigt att ta nästa steg till att förverkliga en väg in för Järfällas företag.

För att dialogen mellan kommunen och Järfällas företag ska utvecklas vill Nya Moderaterna att Järfälla kommun anställer en företagsbesökare, som kan besöka Järfällas företag och lyssna in vad som kan förbättra Järfällas företagsklimat. Så kan vi tillsammans fortsätta förbättra för företagen i Järfälla.

En skola med utveckling i fokus

Barn och unga i Järfälla ska ges goda förutsättningar i skolan för att kunna bygga sig en trygg framtid i livet. Gymnasieelever ska ha tillgång till en konkurrenskraftig och inspirerande utbildning inom de gymnasieprogram de har valt i Järfällas gymnasieskolor eller genom det fria skolvalet i Stockholms län.

Järfällas skolor ska vara bland de bästa i länet. Nya Moderaternas utgångspunkt är att alla Järfällas elever ska få utvecklas efter sina egna förutsättningar. Alla elever är olika, behöver olika hjälpmedel och behöver lära sig olika saker på olika sätt. Därför är det viktigt att det finns en mångfald av aktörer och ett urval av utbildningar och skolor där våra elever kan få utvecklas.

Nya Moderaterna kommer aldrig att bidra till att riskera den valfrihet som barn och föräldrar i Järfälla ser som självklar. För oss är det självklart att många ska ha möjlighet att vara med och utveckla vår välfärd och kommunen ska hjälpa alla aktörer likvärdigt. Vi säger därför nej till koalitionens reformer som riskerar att begränsa Järfällas elevers valfrihet. Vi säger också nej till den besparing på administration som kommer att drabba Järfällas unga. För de unga som behöver stöd och uppföljning kommer besparingen innebära längre handläggningstider och kvaliteten i stöd och uppföljning riskerar att försämras. Dessutom riskerar vi till höstterminens start stå utan den kompetens som säkerställer att barn och unga får plats på förskola och skola. Det är inte rätt prioritering för Järfälla.

Fler lärare med bättre betalt

I Järfälla ska vi verka för en skola med hög lärarkompetens och ett tydligt fokus på kunskap. För att försäkra oss om att Järfälla har de bästa lärarna måste läraryrket få en starkare attraktionskraft och höjd status. Genom att höja lärarnas löner kan vi locka fler duktiga människor till läraryrket och till Järfälla, samt öka motivationen för lärarna att stanna kvar inom lärarkåren. Bra lärare är en grundläggande förutsättning för att våra elever ska få en bra skolgång. Därför satsar Nya Moderaterna på lärarna.

Forskning visar tydligt att med fler lärare i skolans lägre årskurser uppnås goda resultat. Högre lärarkontakt gör att eleverna uppnår bättre resultat genom hela skolgången, minskat utanförskap och högre löner. Med Nya Moderaternas budget ökar elevpengen till skolans tidiga år med över åtta procent. Det ger utrymme för såväl mindre klasser som högre löner.

I kombination med att höja Järfällas lärares löner vill Nya Moderaterna också höja elevpengen och stärka upp elevhälsan. Skolan spelar en avgörande roll för Järfällas unga. Det är de unga som ska bygga Järfälla starkt i framtiden. Oavsett bakgrund är det i skolan barn och unga får möjlighet att växa. Våra barn ska ha de bästa förutsättningarna att lyckas, och därför genomför vi vår största budgetsatsning på just skolan. Det är när alla barn får bli sedda, får förebilder och ges de redskap som behövs för att komma in på arbetsmarknaden och vara en del av samhället, det är då vi bäst bekämpar utanförskapet.

Fokus på jobb och avslutad utbildning

Det är viktigt att hela tiden arbeta mot ett mål. Kopplingen mellan studier och arbete måste stärkas. Studie- och yrkesvägledning ska vara en naturlig del av utbildning redan från grundskolan och för att sedan förstärkas i gymnasiet. För att ge studie- och yrkesvägledarna bättre förutsättningar i sitt arbete behövs förstärkningar i form av en samordnande funktion för såväl gymnasieskolan som grundskolans senare år. Genom att möta med samordning kan erfarenhetsutbytet stärkas. Kopplas detta till Järfällas befintliga arbete med Järfällas vägledningscentrum kan det både höja kvalitén samt göras tillgängligt för alla Järfällaungdomar som kan behöva extra lotsning.

Det finns en tydlig koppling mellan ungdomsarbetslöshet och icke avslutad gymnasieutbildning. För Nya Moderaterna är det självklart att vi måste hitta nya sätt för att ge fler rätt förutsättningar för att avsluta sin gymnasieutbildning. Anledningen till att en elev inte avslutar sin gymnasieutbildning kan vara många. Vi vill förstärka Järfällas vägledningscentrum för att de tydligare ska kunna jobba med uppföljning av Järfällaungdomar som läser vid gymnasiet. Genom att följa bland annat inrapporterade betyg eller avslutade kurser kan man fånga upp de som behöver extra stöd. Det är viktigt att Järfälla tidigt kan inleda en dialog om det är skolan eller programmet som behöver förändras – eller om det behövs extra stöd som inte uppmärksammats. Genom tidiga insatser kan vi säkerställa att fler kan avsluta sin gymnasieutbildning.

För att minska risken för att elever som har svårigheter i skolan hamnar i utanförskap krävs en mångfald av alternativ för dessa att få möjlighet att lämna grundskolan med fullständiga betyg.  För de elever som inte nått målen för utbildningen i grundskolan under läsåret vill Nya Moderaterna erbjuda en möjlighet att nå dessa under sommaren. Vi vill därför att alla elever erbjuds möjlighet till sommarskola.

Ett tryggt och snyggt Järfälla

För Nya Moderaterna är det en självklarhet att man ska känna sig trygg i Järfälla. Oavsett plats eller tid på dygnet. Känslan av trygghet är en förutsättning för mycket. Det ska vara självklart att våga vara ute på kvällar och nätter utan att oroa sig för att råka ut för brott liksom att våga låta barnen cykla hem efter skolan utan oroa sig för mörka gång- och cykelvägar.

2006 och 2010 gick Moderaterna till val på att göra Järfälla mer tryggt och snyggt och vi håller vad har lovat. De senaste åtta åren av moderatlett styre i Järfälla har bidragit till att tryggheten har ökat men det finns mer kvar att göra.

2014 inledde vi en centrumsatsning med start i Jakobsberg. Med fokus på att göra centrumet mer trivsamt genom till exempel nya bänkar, nya planteringar, rensning av buskage och belysning har tryggheten ytterligare förstärkts. Nu behöver detta arbete fortsätta i övriga centrum och därför investerar vi för att fortsätta arbetet i Kallhäll. Vi förstärker även Tekniska nämndens budget för att möjliggöra med fler blommor, tätare städning med mera som kan behövas för mer trivsamma centrum.

Kvarnen är en mycket folkkär symbol för många Järfällabor och därför avsätter vi medel för uppbyggnad. Vår förhoppning är att Järfälla kommun för dialog med andra aktörer som är med och utvecklar Järfälla om att medfinansiera en återuppbyggnad av Kvarnen.

Som nästa led i att fortsätta göra Järfälla mer tryggt och snyggt vill vi se fler synliga poliser. För att förstärka närvaron vill vi se att Järfälla under 2014 kompletterar med väktare i våra centrum. Nya Moderaternas satsning innebär att två väktarteam kan finnas i våra centrumområden fredag och lördagar.

Ett Järfälla för alla

För att säkra att alla Järfällas unga kan delta i Järfällas kultur- och fritidsliv vill Nya Moderaterna införa en kulturpeng samt en fritidscheck. Så skapas likvärdiga och jämställda förutsättningar för alla unga Järfällabors kultur- och fritidsintressen. På så sätt kan alla unga få en aktiv fritid, även när föräldrarna har en mindre plånbok.

Att våra äldre själva ska få bestämma var de vill bo eller var de vill få sin hemtjänst ifrån är en rättighet Nya Moderaterna starkt värnar. En mångfald av aktörer som tar hänsyn till våra äldres enskilda behov och som ger äldreomsorg högsta kvalitet är det viktiga för oss, inte vem som står för själva utförandet. På samma sätt som den sjuka ska få välja sin egen vårdcentral eller eleven sin egen skola, ska Järfällas äldre få välja sin egen omsorg

I Jakobsberg behöver vi nu satsa på att det även på centrumsidan ska finnas två hissar. Järnvägen delar kommunen i två delar och det är extra viktigt för de som inte kan springa i trappor att det finns fungerande hissar för att inte vardagen ska hindras. Genom två hissar även på centrumsidan i Jakobsberg ges fler tillgång till såväl kollektivtrafik som, framförallt, att kunna röra sig fritt i sitt närområde.

Vägen framåt

Att vår välfärd ska hålla hög kvalité och vara tillgänglig för alla, att skolresultaten ska förbättras och att alla Järfällabor ska ha ett jobb att gå till är åsikter vi alla delar. För oss är det självklart att ha en gemensam finansiering av det som är viktigt för att skapa likvärdiga förutsättningar att lyckas och må väl. Givetvis ska vi ha en gemensam och solidarisk finansiering av till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg. Det som skiljer oss från den styrande koalitionen är hur vi bäst förvaltar det förtroende Järfällaborna gett oss. För Nya Moderaterna handlar det om att ha ordning och reda i Järfällas ekonomi, att skapa förutsättningar för fler jobb att växa fram och att alla Järfällabor ska känna sig trygga i sin egen kommun. Lika självklart som att vi vill utveckla Järfälla, lika självklart är det också att många beslut fattas bäst hemma vid köksbordet. Det är vad politik handlar om för oss.

 

Budgetutrymme
Utrymme enligt koalitionens budget 35592
Effektiviseringar kundtjänst 1700
Minskade hyreskostnader 5464
Minskade kapitalkostnader 11151
Införandekostnad kulturpeng och fritidscheck 2000
Ingen besparing beställare/utförare 0
Summa budgetutrymme 55907
Satsningar
Kommunstyrelsen
Politiska resurser enligt KF beslut -4600
Förstärkning företagsarbetet -500
Utredningar -1500
Barn- och Ungdomsnämnden
Startkostnader vid expansion -3800
Hyreskostnader -196
Elevhälsan -400
Satsning på fler lärare med bättre betalt -8100
Centralisera syv -400
Kompetensnämnden
Fortsatt fler sommarjobb -5500
Sommarskola -450
Penghöjning enligt KSL -2210
Unga vuxna på gång -1200
Uppföljningskansli gymnasiet -500
Praktikpool -500
Satsning studie- och yrkesvägledning -400
Arbete för de som står längst ifrån arbetsmarknaden -3000
Kultur-, Demokrati- och Fritidsnämnden
Kapitalkostnader -1101
Kulturpeng från 1/7 -1250
Fritidscheck från 1/7 -1750
Tekniska nämnden
Ökade driftskostnader -2450
Expansion -3000
Väktarnärvaro fredagar och lördagar i våra centrum -1000
Driftkostnader för centrumsatsning -400
Miljö- och Bygglovsnämnden
Expansion -1700
Summa satsningar -45907
Summa budgetutrymme -45907
Summa satsningar 55907
Årets resultat 10000

 

NYA MODERATERNAS FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT

 

 1. AVSLAG – Kommungemensamma inriktningsmål och åtaganden fastställs.
  EGET YRKANDE: Kommungemensamma inriktningsmål och åtaganden fastställs enligt Nya Moderaternas, Folkpartiets samt Kristdemokraternas förslag.

 

 

 1. AVSLAG – Mål och budget för kommunstyrelse och nämnder fastställs.
  EGET YRKANDE: Mål och budget för kommunstyrelse och nämnder fastställs enligt Nya Moderaternas budgetförslag.

 

 

 1. AVSLAG – Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ges i uppdrag att till tertialbokslut 1 per april 2015 anpassa sina effektmål utifrån de förändrade kommungemensamma inriktningsmålen.

 

 1. AVSLAG – Investeringsbudget för 2015 samt investeringsplan 2016-2018 i enlighet med bilaga 1 fastställs.
  EGET YRKANDE: Investeringsbudgeten för 2015 samt investeringsplan 2016-2018 i enlighet med koalitionens bilaga 1 fastställs med Nya Moderaternas förändringar.

 

 1. BIFALL – Priser för socialnämndens pengstyrda verksamheter fastställs.

 

 1. AVSLAG – Priser för barn- och ungdomsnämndens pengstyrda verksamheter fastställs.
  EGET YRKANDE: Priser för barn- och ungdomsnämndens pengstyrda verksamheter fastställs enligt Nya Moderaternas förslag.

 

 1. BIFALL – Föreslagna avgifter inom Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens verksamheter fastställs.

 

 1. AVSLAG – Ekonomisk flerårsplan för 2016 – 2018 fastställs.
  EGET YRKANDE: Ekonomisk flerårsplan för 2016-2018 fastställs i enlighet med Nya Moderaternas, Folkpartiets samt Kristdemokraternas förslag.

 

 

 1. BIFALL – Kommunstyrelsen ges i uppdrag att justera nämndernas driftbudgetramar med anledning av beslutad investeringsbudget.

 

 1. BIFALL – Kommunstyrelsen bemyndigas uppta långfristiga lån om 2 500 mnkr.

 

 1. BIFALL: Borgensavgiften fastställs till 0,35 procent år 2015.

 

 1. BIFALL – Styrdokument enligt bilaga 5 fastställs att gälla år 2015.

 

 1. AVSLAG – Samtliga nämnder ges i uppdrag att avveckla systemet med beställare och utförare.

 

 

 1. AVSLAG: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdatera visionen ”Järfälla visar vägen”.

 

 1. AVSLAG – Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera kommunens miljöplan samt införa bindande miljö- och klimatmål för kommunens egna verksamheter.
  EGET YRKANDE: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att revidera kommunens miljöplan för antagande i kommunfullmäktige.

 

 1. AVSLAG – Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över möjligheterna att göra Ängsjö till naturreservat.

 

 1. BIFALL – Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta ett bostadsförsörjningsprogram för antagande i kommunfullmäktige.
 2. AVSLAG – Kommunstyrelsen ges i uppdrag att till tertialbokslut per april göra erforderliga justeringar i ekonomistyrreglerna i bilaga 4 med anledning av avvecklingen av systemet med beställare och utförare.
  EGET YRKANDE: Ekonomistyrregler för styrelse och nämnder år 2015 fastställs i enlighet med bilaga 4.

 

 1. AVSLAG – Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att, som konsekvens av avvecklingen av systemet med beställare och utförare, inom den nya gemensamma administrationen åstadkomma en effektivisering.

 

 1. BIFALL – Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbättrad matkvalitet och mer lokalt lagad mat i skola och förskola.

 

 1. AVSLAG – Socialnämnden ges i uppdrag att, som konsekvens av avvecklingen av systemet med beställare och utförare, inom den nya gemensamma administrationen åstadkomma en effektivisering.

 

 1. AVSLAG – Socialnämnden ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbättrad matkvalitet och mer lokalt lagad mat i äldreomsorg.
  EGET YRKANDE: Socialnämnden ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för förbättrad matkvalitet och mer lokalt lagad mat i äldreomsorgen.

 

 1. AVSLAG – Socialnämnden ges i uppdrag att, inom ram för befintlig budget, omstrukturera de förebyggande insatserna för att nå en högre ändamålsenlig effektivitet.
  EGET YRKANDE: Socialnämnden ges i uppdrag att, inom ram för befintlig budget, undersöka möjligheterna att omstrukturera de förebyggande insatserna för att nå en högre ändamålsenlig effektivitet.

 

 1. BIFALL – Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utreda en giftfri förskola och grundskola samt ta fram en handlingsplan för detta.

 

 1. BIFALL – Kompetensnämnden ges i uppdrag att utreda en giftfri gymnasieskola samt ta fram en handlingsplan för detta.

 

 1. AVSLAG – Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att genomföra en översyn av resurstilldelningssystem till förskola och grundskola. Alla barn ska ges samma möjlighet att lyckas.
  EGET YRKANDE: Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att utvärdera om resurstilldelningssystemet för förskola och grundskola ger alla barn lika förutsättningar att lyckas.

 

 1. BIFALL – Kompetensnämnden ges i uppdrag att ta fram en inriktningsplan för utveckling av Järfällas gymnasieskolor.

 

 1. AVSLAG – Kompetensnämnden ges i uppdrag att införa utvidgade och förstärkta former för vuxenutbildning, kompetensutveckling och kvalificerad yrkesutbildning.

 

 1. AVSLAG – Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett ungdomsfullmäktige.

 

 1. AVSLAG – Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ansöka om att Järfälla kommun ska ingå i förvaltningsområdet för finska som minoritetsspråk.
  EGET YRKANDE: Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ansöka om att Järfälla kommun ska ingå i förvaltningsområdet för finska som minoritetsspråk förutsatt att detta kan ske utan budgetpåverkan.

 

 1. AVSLAG – Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att införa en mer jämställd fördelning av stödet till idrotts- och fritidsföreningar.
  EGET YRKANDE: Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att fördelning av stöd till idrotts- och fritidsföreningar sker på ett jämställt sätt samt ta fram en handlingsplan för likabehandling av Järfällas olika föreningar.

 

 1. BIFALL – Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten till breddning av, samt komplettering av parallell gång och cykelbana, längs Uddnäsvägen till Ängsjö.

 

 1. AVSLAG – Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en plan för fler infartsparkeringar för fler bilar och cyklar i Jakobsberg och Kallhäll.
  33 a) EGET YRKANDE: Tekniska nämnden ges i uppdrag att efter genomförd cykelparkeringsinventering i anslutning till våra pendeltågsstationer vid behov återkomma med en plan för fler cykelparkeringar.
  33 b) EGET YRKANDE: Tekniska nämnden ges i uppdrag att koppla infartsparkeringar för bilar till SL-accesskort och avgifter för att därefter utreda behovet av eventuellt ytterligare infartsparkeringar.

 

 1. EGET YRKANDE: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur processen kring investeringsbudgeten kan ändras för att bättre spegla möjligt genomförande, effekter på driftbudgeten och konsekvenser för pågående verksamheter.

Inriktningsmål

Portalmål

Järfälla ska vara en attraktiv inflyttningskommun som kännetecknas av ekonomisk tillväxt för god välfärd och hållbar utveckling.

God välfärd

Järfällaborna ska få ut bästa möjliga välfärdstjänster för sina skattepengar. Kommunalt finansierade verksamheter ska bedrivas effektivt, med ständigt förbättrade resultat och hög brukarupplevd kvalitet avseende såväl verksamhetens innehåll som personalens bemötande.

Hållbar utveckling

Det sociala utanförskapet ska brytas. De som av olika anledningar hamnat utanför ska alltid erbjudas en väg in/tillbaka.

Järfälla ska vara en trygg och snygg kommun.

Finansiellt mål

Kommunens långsiktiga betalningsförmåga ska vara god.

Kommungemensamt åtagande om tillgänglighet och bemötande

En del i Järfällas kvalitetsstyrning innebär att åtaganden, det vill säga preciseringar av tjänsternas innehåll, ska tas fram för fastställande i samband med budget. Kommunstyrelsen an-svarar för det kommungemensamma åtagandet om tillgänglighet och bemötande. Åtagandet handlar om att alla verksamheter som kommunen svarar för ska ha ett öppet och tillgängligt arbetssätt och är oförändrat jämfört med förutvarande år.

För budgetperioden 2014 föreslås nedanstående gemensamma åtagande:

Järfälla kommun har ett öppet och samarbetande arbetssätt och verkar för att kommunens invånare ska känna ansvar och delaktighet. Därför är det lätt att ta del av förslag och beslut i den kommunala beslutsprocessen. Det är också lätt att kon-takta en politiker eller en tjänsteman om du vill lämna synpunkter eller diskutera någon del av kommunens verksamhet.

På kommunens webbplats kan du ta del av beslutsunderlag samtidigt som politi-kerna får dem. Där kan du också läsa snabbreferat från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna senast två dagar efter sammanträdet.

När du kontaktar kommunen under kontorstid får du tala med någon som kan ta emot ditt ärende. Om vi inte kan ge besked direkt så återkommer vi så snart vi kan, dock senast inom två arbetsdagar. Om ärendet kräver längre handläggnings-tid, får du besked om vem som handlägger ärendet.

När du kontaktar någon av kommunens anställda blir du bemött med respekt och lyhördhet.

Förslag till peng för förskola 1-5 år, förskoleklass och grundskola

I övrigt enligt kommunfullmäktigehandlingarna

 

Peng för förskola 1–5 år

Kronor per barn och år 1-30 tim v 31-55 tim/v
  2014   2015 2014   2015
1-3 år 87 200 91 200 109 100 114 100
4-5 år 68 400 71 500 87 000 91 000

 

Peng för pedagogisk omsorg 1–5 år

Kronor per barn och år 1-30 tim v 31-55 tim/v
  2014   2015 2014   2015
1-3 år 96 000 98 900 114 200 117 600
4-5 år 76 800 79 100 92 800 95 600

 

Peng för förskoleklass

  2014 2015
Kronor per barn och år 42 500 46 000

 

Peng för grundskola

Kronor per barn och år 2014 2015
Skolår 1-5 44 100 47 700
Skolår 6-9 56 100 58 800

 

14. Ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Utgångspunkten för den ekonomiska flerårsplanen 2016-2018 är:

 • Nämndernas driftbudgetramar 2015,
 • Investeringsbudget 2015 och –plan 2016-2018,
 • Skattesatsen 18,98 kr,
 • Skatteunderlagsprognos och kommunalekonomisk utjämning enligt Sveriges Kommuner och Landstings prognos 2014-10-24,
 • Kostnadsökningar på 1,5% 2016, 1,5% 2017 och 1,5% 2018 samt intäktsökningar på 1 % per år,
 • Prognoser och kalkyler avseende volymökningar för barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg baserade på en senaste befolkningsprognosen, vilket innebär kostnadsökningar med 85-100 mnkr netto åren 2016-2018,
 • Prognos över pensionsutbetalningar och –skuldförändring enligt Kommunsektorns Pensions ABs (KPA) prognos 2014-08-22.
 • Planerat årets resultat motsvarande 2% 2016, 2% 2017 och 1% 2018 av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning samt generella statsbidrag.
 • 0,5% reultatregleringsanslag av bruttokostnader årligen.

 

2015 2016 2017 2018
VERKSAMHETENS INTÄKTER 763,6 771,2 778,9 786,7
Verksamhetsutlagda kostnader -4134,7 -4196,7 -4429,8 -4653,9
Resultatregl anslag 0,5% av bruttokostn -19,6 -20,4 -21,4
Avskrivningar -172,1 -211,8 -229,7 -247,5
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3338,3 -3527,7 -3734,5 -3944,2
Skatteintäkter 2917,7 3079,2 3274,6 3482,6
Gen. statsbidrag och utjämning 472,1 575,6 595,8 562,0
Finansnetto -41,5 -54,0 -58,5 -60,0
ÅRETS RESULTAT 10,0 73,1 77,4 40,4

 

Tillägg investeringsbudgeten

 

 • Hiss för att ta sig till markplan vid Jakobsbergs centrum – 3 mkr
 • Återuppbyggnad av Kvarnen – 2,5 mkr
 • Centrumsatsning Kallhäll – 5 mkr