Kajer mot det gröna!

Den 28 januari beslutade kommunstyrelsen om uppdrag att genomföra förstudie/program för projektet ”Kajer mot det gröna, hållbara gränssnitt mellan stad och land”.

Järfälla kommun har av Delegationen för hållbara städer fått projektpengar för studier kring hållbar stadsutveckling. Projektet ska undersöka hur vi ska få till ett bättre stadsbyggande när vi å ena sidan behöver bygga mer bostäder och å andra sidan behöver värna om kommunens grönområden och vår miljö.

Studien kommer att göras på ett område där bostäder senare ska prövas. Området som projektet kommer att titta på ligger i anslutning till kraftledningsgatan vid Mälarvägen/Råstensvägen.

Projektet kommer bestå av en förstudie med fördjupad medborgardialog och även innehålla fältstudier, inventeringar, workshops med mera. Arbetet ska också leda till en handbok och projektet ska slutredovisas under våren 2014.