"Framåt tillsammans" – Alliansen i Järfällas budget för 2014!

”Framåt tillsammans” är Alliansens åttonde gemensamma budget för Järfälla och innehåller satsningar för fler i arbete, förstärkningar i välfärden och höjda ambitioner i arbetet med ett tryggt och snyggt Järfälla.

Samtidigt som Järfällas ekonomiska läge börjar se bättre ut kommer signaler om att konjunkturen är på väg att vända uppåt. Dessutom håller Järfällas geografiska läge på att utvecklas till ett av Stockholmsregionens mest attraktiva med ny infrastruktur och nya kollektivtrafikförbindelser. Hur vi väljer att ta oss an dessa möjligheter kommer att avgöra hur Järfälla utvecklas i framtiden.

Vi ser att det i detta läge är avgörande att vi gör insatser och förstärkningar för jobb och välfärd som kommer alla till del. Vi tror att vi tillsammans kan uppnå mer än vad var och en kan göra enskilt. Med den utgångspunkten tar vi nu sats för att möjliggöra för Järfälla och Järfällaborna att på bästa möjliga sätt växa och utvecklas.

Förstärkt välfärd

Genom sänkt internränta, minskade personalomkostnadspålägg och 1 procent i ramuppräkning förstärks alla välfärdsverksamheter med minst 2 procent Under 2014 förstärks dessutom särskilt äldreomsorgen och skolan.

Mångfald och kvalité i hemtjänsten

Vi har under året som gått mött utmaningar inom äldreomsorgen. Med fler äldre, i vissa fall med ett större vårdbehov, har äldreomsorgen blivit ansträngd och hemtjänstorganisationen behövt omorganiseras. För att nu kunna erbjuda större mångfald, utvecklingsmöjligheter och högre kvalitet höjer vi i 2014 års budget ersättningen till utförarna inom hemtjänsten med ungefär 10 procent.

Fler händer och fötter i välfärden

4 mkr satsas för att genom yrkesintroduktionsanställningar skapa utrymme för personalförstärkningar inom äldreomsorgen. Yrkesintroduktion är ett samlingsnamn för branschspecifika avtal om anställningar för unga (upp till 25 år) utan tidigare erfarenhet i yrket. Anställningarna sker inom ramen för den svenska modellen, med avtalsenliga löner och villkor. En del av arbetstiden används för utbildning och handledning och är då inte lönegrundande.

Bra lärare ska ha bra betalt

Framtiden börjar i klassrummet. En bra lärare är därför A och O i skolan. Under de senaste åren ser vi att resultaten på många håll i Järfällas skolor har förbättrats. Vi vill att Järfälla ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig kommun för bra lärare. Därför får lärarna nu större löneökningar än andra grupper. För att möjliggöra detta med bibehållen personaltäthet i skolor och förskolor får nu barn- och ungdomsnämnden en särskilt stor ökning av sin budget, utöver verksamhetsförstärkningen på 2 procent, med cirka 13 mkr. I beloppet inryms även fler matematiktimmar i årskurserna ett, två och tre.

Fler vägar till jobb

Vi förstärker resurserna för att bryta utanförskapet. Särskilt prioriterade är ungdomar utan arbete, förebyggande arbete mot långvarigt utanförskap och riktade insatser för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Tredubblad satsning på sommarjobb

De extra resurserna till sommarjobb för ungdomar i högstadie- och gymnasieålder mer än tredubblas för 2014 jämfört med 2013. Att tidigt få in en fot på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet är viktigt för att motverka utanförskapet. Genom sommarjobb ser vi att vi kan skapa den viktiga första kontakten med arbetslivet som för många unga kan bli avgörande för framtida arbetsmöjligheter.

Fortsatt arbete med unga vuxna på gång

Det utökade uppföljningsarbetet för att få unga vuxna mellan 20-24 år i studier, praktik eller jobb bibehålls under 2014. Det gör att uppföljningsarbetet för ungdomar och unga vuxna utan sysselsättning sträcker sig från 16 år till 24 år.

Samordnat praktikansvar

För att skapa fler vägar till sysselsättning inleds ett organiserat arbete för att tillsammans med arbetsförmedling och arbetsgivare skapa förutsättningar för och samordning av praktikplatser. För detta och arbetet med unga vuxna på gång tillskjuts 2 mkr i budget för 2014.

Insatser för att bryta långvarigt utanförskap

3 mkr satsas under 2014 för att erbjuda möjligheter till sysselsättning för personer som befinner sig i långvarigt utanförskap. Långvarig utanförskapsproblematik gör att en del Järfällabors möjligheter till jobb är begränsade. Med ambitionen att ta tillvara alla Järfällabors förmåga skapas kommunal sysselsättning kopplad till arbetet med Tryggt och Snyggt i Järfälla.

Trivas och leva i Järfälla

Järfälla ska vara en kommun att trivas i. Det handlar om stort och smått som tillsammans skapar en helhetsbild. Till exempel ens möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter, hur man minskar utsättningen för farliga ämnen, hur man upplever sin närmiljö, och hur snabbt man får hjälp och service när man är i kontakt med kommunen.

Kraftig förstärkning av tryggt och snyggt

Alliansen har under de senaste sju åren genomfört stora satsningar för att förbättra skötseln av våra utemiljöer. Även i årets budget har tryggt och snyggt prioriterats och en tillfällig förstärkning genomförs i syfte att kraftigt höja den generella skötselnivån i kommunens utemiljöer.

Satsningar för trivsamma och levande centrum

Under en fyraårsperiod med start 2014 inleder vi ett program för att utveckla och höja trivseln i kommundelscentrumen. Först ut är Jakobsberg centrum. 3-5 mkr investeras per år i centrumlyften. Tekniska nämnden förstärks med 0,5 mkr per år för att möta ett ökat skötselbehov i kommunens centrum.

Kultur- och fritid för alla Järfällaungdomar

Fördelningen och stödet för Järfällaungdomars kultur- och fritidsengagemang ska vara jämställt och likvärdigt. För att skapa en mer rättvis fördelning av kultur- och fritidsresurserna inleds ett implementeringsarbete för att från första januari 2015 tillskapa en kultur- och fritidspeng för Järfällas ungdomar. 2 mkr tillskjuts under 2014 för arbetet med framtagandet av pengsystemet.

Förstärkt bygglov för ett växande Järfälla

I ett Järfälla som under kommande år kommer att växa mycket är det viktigt att se till att det finns beredskap för att möta detta. Miljö- och bygglovsnämnden förstärks med 0,5 mkr för att kunna hantera fler bygglov.

För en giftfri vardag

Med en ambition att ta ett större ansvar för att minska utsläppen av och människors utsättning för giftiga ämnen kommer vi under 2014 att utreda hur vi kan förstärka våra upphandlingar för att uppnå en giftfri vardag.

Ökat klimatansvar

Klimatet håller på att förändras. Vetenskapen säger att utsläppen av klimatgaser snabbt måste minska. Det kan ske genom en effektivare energianvändning, genom en övergång till klimatsmarta energislag och genom användning av ny teknik. Med start 2014 inleder vi ett omfattande energieffektiviseringsarbete inom flera olika verksamheter. Ungefär 50 mkr investeras årligen i energieffektiviseringar under en fyraårsperiod från 2014-2017.

Fortsatt prioriterat barnperspektiv

Barnkonventionsarbetet är prioriterat och samordning och regionalt deltagande utgår från kommunstyrelsen. Insatser genomförs för att säkerställa att samtliga nämnder och verksamheter beaktar och arbetar i enlighet med Barnkonventionen.

Långsiktigt ansvar för ekonomin

De senaste årens lågkonjunktur och finanskris sänder en tydlig signal om att långsiktighet krävs i den ekonomiska styrningen. För att inte låta tillfälliga förändringar i konjunkturen förändra välfärdens kvalité krävs solida blocköverskridande villkor och regelverk för hur kommunen ska jämna ut och omfördela sina resurser från goda år till år då förutsättningarna av olika anledningar förändras till det sämre. Det ekonomiska målet om 10 mkr är i ett längre perspektiv inte hållbart för en kommun med en omsättning på nästan 4 mdkr. Därför föreslår vi att ett arbete inleds med att utreda nya och långsiktiga regler för kommunens ekonomiska styrning.