Den S-ledda minoritetskoalitionens vallöften bygger luftslott!

Den S-ledda minoritetskoalitionens vallöften bygger luftslott!

Den nya nämndorganisationen som bildades den 1 januari 2015 innebär att arbetsmarknadsfrågor flyttades från socialnämnden till den nuvarande Kompetensnämnden för att stärka kopplingen mellan utbildning och jobb. I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om budget för 2015 flyttades då de medel om 10 313 tkr som använts till arbetsmarknad från Socialnämnden till Kompetensnämnden. Dessutom valde man från koalitionen att avsätta 20 mkr för skapandet av 350 välfärdsjobb under 2015.

När Kompetensnämnden skulle besluta om en budget för egen regi för innevarande år så blev detta ytterst problematiskt då Socialdemokraterna vid sammanträdet erkände att deras budget var underfinansierad på flera poster.

I den S-styrda minoritetskoalitionens budget som antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2014 lovade man för 2015 en sommarjobbsgaranti till alla ungdomar mellan 15-18 år samt att det mycket framgångsrika projektet Unga vuxna på gång ska övergå till reguljär verksamhet. För sommarjobbsgarantin tillsköt man endast 5,5 miljoner kronor medan Unga vuxna på gång lämnades utan den nödvändiga finansieringen om 1,2 miljoner kronor. I både Nya Moderaternas och Folkpartiets budgetförslag avsattes medel för sommarjobb i samma omfattning som för 2014 samt ett belopp om 1,2 miljoner kronor som begärts för att projektet Unga vuxna på gång skulle kunna övergå till ordinarie verksamhet. Koalitionens oseriösa budgetförslag debatterades vid ett flertal tillfällen eftersom de av koalitionen avsatta 5,5 miljoner kronorna inte på något sätt täcker finansiering av en sommarjobbsgaranti.

Vid Kompetensnämndens sammanträde den 6 mars beslutade koalitionen, som nu har insett att finansiering för deras vallöften saknas, att finansiera sommarjobbsgarantin och Unga vuxna på gång med att använda en del av de pengar som avsatts i budget för att finansiera 350 välfärdsjobb. I total avsaknad av respekt för ett av kommunfullmäktige fattat beslut om öronmärkta medel valde de att fatta ett beslut i Kompetensnämnden om att använda dessa pengar på ett helt annat sätt. Detta agerande är både formellt och rättsligt fel.

Att försöka dölja ett ofinansierat vallöfte genom att använda pengar som är avsatta i budget för annat vallöfte är inget att än att försöka lura Järfällaborna och inte respektera de demokratiska forum där beslut fattas. Moderaterna och Folkpartiet yrkade därför att de 20 mkr skulle skickas tillbaka till kommunfullmäktige för beslut om att använda dessa pengar på ett annat sätt och sedan göra en budgetjustering i Kompetensnämnden. Eftersom koalitionen valde att inte göra detta så kan vi inte göra annat än att reservera oss mot beslutet.

Att inte lägga fram ofinansierade löften är en förutsättning för att ta ansvar och inte bara bygga luftslott. Både gentemot Järfällaborna men även gentemot våra demokratiska forum. För oss i Nya Moderaterna är ordning i ekonomin och en respekt för våra demokratiskt fattade beslut en grund för regeringsduglighet.