Motion: Gör Järfälla till Sveriges bästa skolkommun

Cecilia Löfgreen, oppositionsråd

Mindre klasser med fler medarbetare

Eleverna ska redan från början ges goda möjligheter till att lyckas i skolan. Förskolan ska hjälpa barn att lära och utvecklas för att sedan klara skolgången. För att höja kvaliteten i förskolan ska skolor som har en hög andel anställda förskolelärare erbjudas en högre ersättning. Det kan hjälpa fler barn att klara av den framtida skolgången.

Lärarna är våra viktigaste resurser för en lyckad skola, därför ska Järfälla arbeta på ett sätt för att få ut det mesta av lärarnas pedagogiska kunskaper. Administrationsarbetet behöver därför minska så att lärarna får mer tid med eleverna. Ska resultaten höjas i skolan måste yrket renodlas från administrativa bisysslor. Där fyller lärarassistent
er en viktig roll. Genom lärarassistenter kan vi låta lärare vara lärare och öka andelen pedagogisk undervisning i skolan.

I Järfällas klassrum ska kunskap vara i fokus och alla elever ska ha en studiemiljö som gynnar inlärningsprocessen. Elever i de lägre åldrarna har visat sig vara extra känsliga för stökiga miljöer, det påverkar deras inlärningsförmåga negativt. Klasstorlekarna i de lägre årskurserna bör därför minska, så att varje elev får ut det mesta av sin tid i klassrummet. I Järfällas klassrum ska det vara lugn och ro.

En attraktiv arbetsgivare med karriärmöjligheter

Som arbetsgivare ska vi stötta våra medarbetare, vi ska se till att alla ges möjligheten att utvecklas på sin arbetsplats. Vi vill ha Sveriges bästa lärare och vi ska se till att alla våra medarbetare får rätt verktyg för att bli ännu bättre. Järfälla ska erbjuda lärarcoachning så att duktiga lärare blir ännu bättre. Det ökar kvaliteten i skolan samtidigt som det förbättrar utvecklingsmöjligheterna för Järfällas lärare.

För att få ännu fler duktiga lärare till våra skolor behöver lärarna i Järfälla få en skälig lön. Idag tappar vi kompetenta medarbetare till andra kommuner, därför behöver Järfälla erbjuda konkurrensmässiga löner som är bland de högsta i länet. Järfälla behöver bli en mer attraktiv kommun för lärare att arbeta i.

Rätten att lära

Järfälla erbjuder sedan ett tag tillbaka sommarskola för de elever som inte uppnått kunskapsmålen. Fångar vi inte tidigt upp de elever som har svårt att uppnå godkända resultat gör vi dem en stor otjänst, därför bör sommarskolan göras obligatorisk för elever som inte uppnått kunskapsmålen. Samma elever ska också erbjudas möjligheten till lovskola på fler utav skolårets många lov.

Sommarskolan ska också bli tillgänglig för fler. Alla elever, oavsett resultat eller årskurs, ska erbjudas sommarskola för att kunna förbättra sina resultat. De långa sommarloven i Sverige kan ställa till det för många familjer. Sommarskola och lovskola får också livspusslet att lättare gå ihop för många familjer, det är en positiv bieffekt av rätten till att förbättra sina resultat.

Fler vägar till ökad kunskap

Många undersökningar har visat på att kroppen behöver fysisk aktivitet för att kunna tillgodogöra sig teoretiska kunskaper. Fler idrottstimmar i skolan skulle därmed inte bara innebära bättre hälsa bland barn och unga utan det skulle dessutom förbättra inlärningsförmågan. Mer idrott i skolan är en beprövad metod som har visat att elever ökar sina resultat i samband med regelbunden motion och aktivitet.

För att ta tillvara på elevers individuella talanger och förutsättningar och kunna erbjuda utveckling i sin egen takt ska skolorna kunna söka ersättning för högpresterande elever så att även de erbjuds möjligheter till vidareutveckling. Det är viktigt att skolan individualiseras så att alla elevers maximala potential tas tillvara på så att även de elever som ligger före sina klasskamrater i ett eller flera ämnen känner personlig utveckling.

Studie- och yrkesvägledning som genomsyrar utbildningstiden

SYV-verksamheten måste ges bättre förutsättningar att professionaliseras. Idag är många studie- och yrkesvägledare ensamjobbare. Samtidigt som elevers möjligheter ökar för varje år så saknas ofta möjligheten till professionalisering och fokusering. Genom att våra studie- och yrkesvägledare samlas inom en arbetsplats ges bättre förutsättningar att fördjupa sig i olika områden samt utveckla varandra. Genom att förbättra kunskaper och erfarenheter kommer våra elever ges ett ännu bättre stöd.

Studie- och yrkesvägledarna ska även arbeta tillsammans med lärare och rektorer för att livet efter skolgången ska göra sig påmind i utbildningen. Studie- och yrkesvägledning ska göras till en naturlig del i utbildning så att elevers individuella målsättningar lyfts fram. Det ska vara tydligt för eleverna varför de går i skolan, varför de studerar vissa ämnen och vad de behöver göra för att uppnå sina mål. Därför ska elever redan i årskurs 6-9 erbjudas samtal med studie- och yrkesvägledare årligen.

Med anledning av ovanstående yrkar vi:

att: Barn- och ungdomsnämnden inför höjd ersättning till förskolor med hög andel förskollärare,

att: Barn- och ungdomsnämnden ser över möjligheten att stötta Järfällas lärare med lärarassistenter,

att: Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för att minska klasstorlekarna i årskurs F-5,

att: Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att erbjuda lärarcoachning centralt på rektors uppdrag,

att: Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utarbeta en strategi för att Järfällas för- och grundskolelärares löner ska nå topp fem i länet,

att: Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att erbjuda sommarskola till alla grundskoleelever,

att: Barn- och ungdomsnämnden inför obligatorisk sommarskola för alla elever på Järfällas grundskolor som inte uppnått kunskapsmålen

att: Barn- och ungdomsnämnden utreder möjligheterna att erbjuda lovskola till alla elever på Järfällas grundskolor som inte uppnått kunskapsmålen

att: Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att öka antalet idrottstimmar i Järfällas för- och grundskolor,

att: Barn- och ungdomsnämnden möjliggör att skolor kan söka ersättning till stimulans för högpresterande barns studier,

att: Barn- och ungdomsnämnden samlar alla studie- och yrkesvägledare på Järfällas för- och grundskolor inom en enhet,

att: Barn- och ungdomsnämnden skall säkerställa att studie- och yrkesvägledarna arbetar tillsammans med lärare och förskollärare så att studie- och yrkesvägledning blir en naturlig del av utbildningen på Järfällas för- och grundskolor,

att: Barn- och ungdomsnämnden säkerställer att studie- och yrkesvägledning erbjuds till alla elever i årskurs 6-9 på Järfällas grundskolor minst en gång om året,

 

Cecilia Löfgreen

Gruppledare Moderaterna