Alliansens budget för Järfälla 2012-2013

 

Alliansen i Järfälla har nu presenterat sin budget som ska antas i fullmäktige måndagen den 7/11.

Budgeten är döpt till “Ett bättre här” och prioriterar fortsatta välfärdssatsning och ordning i ekonomin.

 

“Ett bättre här”

Alliansens budgetmissiv åren 2012-2013

Mål och budget för åren 2012 och 2013 tar sin utgångspunkt i Alliansens majoritetsplattform från år 2010. Det ekonomiska läget är fortsatt osäkert samtidigt som behoven i den gemensamma välfärden fortsätter att växa. Med den bakgrunden väljer vi att fortsätta på den inslagna vägen och sätta ansvarstagandet för ekonomin och välfärden före allt annat. Kommunalskatten kommer därför att vara oförändrad under åren 2012 och 2013.                     

Genom målstyrningen smalnar vi av och fokuserar hela kommunens arbete mot tre i majoritetsplattformen särskilt prioriterade områden. Det sociala utanförskapet ska brytas. Inom alla kommunens verksamheter ska arbetet fokuseras för att skapa delaktighet och arbete för de som idag står utanför. En god välfärd genom hög kvalitet och ordning i ekonomin är nästa område vi väljer att fokusera resurserna på. Detta för att låta våra unga utvecklas efter sin egen förmåga, ge personer i behov av omsorg en större känsla av trygghet och våra äldre rätten att åldras med värdighet. Det tredje och sista området vi prioriterar är arbetet med att göra Järfälla tryggt och snyggt. Det handlar om renhållning och skötsel av utemiljöer, belysning av mörka platser samt underhåll och satsningar på verksamhetslokaler och infrastruktur. Utifrån detta fokuserar vi nämndernas och verksamheternas arbete.

Järfälla växer med nästan 1000 personer per år. Vissa flyttar in i de befintliga kommundelarna, andra i Barkarbystaden som fortfarande är under utbyggnad men där planering och utbyggnad pågår. I båda fallen ställs högre krav vad gäller tillgänglighet och kapacitet på den kommunala servicen. Dessutom krävs också stora satsning på infrastrukturen för att möta alla de behov som kommer med att vi blir flera järfällabor. Investeringsbudgeten för åren 2012 och 2013 är därför den största på många år. De närmaste åren blir investeringstunga med utplaning av investeringsbudgeten runt år 2015.

Med den ekonomiska världsutveckling vi står inför behöver vi alla ta ett större ansvar. En budget i balans är A och O för fortsatt välfärd. Budgeten är stram och det är ytterst viktigt att alla nämnder tar ett ekonomiskt ansvar och håller sina budgetar. Vi har hittills klarat de ekonomiska prövningarna, tillsammans måste vi fortsätta att föra en besinningsfull politik så att vi kommer ur krisen utan att göra avkall på de i majoritetsplattformen viktiga prioriteringarna. 

Det börjar med skolan

Fortsatt ansvarstagande för framtiden förutsätter fortsatta satsningar på skolan. I satsningarna på skolan syns bland annat en datorgaranti som garanterar minst en dator på fyra elever. En större uppräkning på pengen sker år 2013 för att kunna möjliggöra vidareutbildning av lärare och satsningar för att få fler att gå vidare till gymnasiet med godkända betyg. Utbildningsnivån på personalen i förskolan höjs under år 2012 då den första gruppen utbildade förskolelärare examineras efter en tidigare satsning. Ett utbildningslyft genomförs i Jakobsberg då en ny 6-9 skola utvecklas i anslutning till gymnasieskolorna. Detta innebär möjligheter till fördjupning inom natur, teknik och språk med mera för grundskoleeleverna.

Fler med behov av omsorg

Fler järfällabor blir äldre och fler kommer i behov av omsorg av olika slag. Vi skjuter till ytterligare pengar för att möta tyngre och växande volymer inom äldreomsorgen. Järfälla har längre rankats som en av Sveriges bästa äldrekommuner. Med Alliansens ekonomiska satsningar upprätthåller Järfälla omvittnat god äldreomsorg. Ytterligare pengar skjuts även till handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen. Samtidigt för att klara en budget i balans ställs också krav på effektiviseringar och ökat ansvarstagande på utgiftssidan. Dessa åtgärder kommer att påverka verksamheten i viss utsträckning men vi anser dem nödvändiga för att kunna garantera en generellt hög kvalitet över hela verksamheten.

Att bryta det sociala utanförskapet

Med de ekonomiska svårigheterna vi står inför blir uppgiften att bryta det sociala utanförskapet ännu viktigare.  Fler människor ska inte få hamna i utanförskap och de som idag är där ska hjälpas ur det. Därför måste det prioriterade arbetet med att möta och bryta det sociala utanförskapet i alla dess former fortsätta. Målstyrningen i samtliga nämnder, extra resurser och effektiviseringar kommer göra att problemet angrips från flera olika håll.

Inom gymnasie- och vuxenutbildningen fokuseras arbetet för att göra våra ungdomar anställningsbara genom avslutade studier. Detta syns i såväl målen som i omorganisering vad gäller studie- och yrkesvägledningen. Med ett mer riktat stöd mot jobb och utbildning för unga på väg ut i vuxenlivet i kombination med tidigare uppföljning under gymnasiet tryggar vi vägen till jobb för fler unga.

Tryggt och snyggt i Järfälla

Satsningarna på att göra Järfälla tryggt och snyggt har gett resultat bland annat genom färre anmälningar och högre nöjdhet vad gäller klotterbekämpning och tryggheten i våra utemiljöer. Dessa satsningar fortsätter under åren 2012 och 2013. Det ekonomiska läget ska inte påverka vare sig människors känsla av trygghet i sin närmiljö eller kvaliteten och underhållet av vår gemensamma välfärd som vi alla delar.

En natur värd att satsa på

Närheten till Mälaren och fantastiska naturområden är viktiga värden som behöver värnas. Att påverka människors resande och miljöval till det bättre är viktigt och prioriteras i budget. Därför gör vi satsningar på flera områden. Bland annat för att öka cykelanvändningen, ställa högre krav vad gäller miljödiplomering på de kommunala verksamheterna och nya satsningar för att uppfylla de mål som ställs i Järfällas miljöplan. Satsningar i samband med den nya plan- och bygglagen medför högre kvalitet och effektivare behandling av ärenden. Detta kommer sannolikt att innebära kortare tider för bygglovsärenden.

 Kvalitetssatsningar inom kultur och fritid

För att möta en ökad efterfrågan med bibehållen kvalitet utan att göra avkall på gemensam service kommer taxehöjningar att genomföras. Ambitionen är att bibehålla en hög kvalité, tillgänglig för alla.  Köerna till kulturskolan skall minska och fritidsgårdarnas personal ska vidareutbildas. Underhåll och nybyggnationer av idrottsanläggningar kommer att fortsätta för att möta ökad efterfrågan med bibehållen kvalitet. Projekteringen för en ny simhall genomförs år 2012. 

Budgeten i sin helhet går att läsa här:

http://jarfalla.se/download/18.65fb7a2e133365a0a178000293/04+03+Alliansens+budgetf%C3%B6rslag+2012-2013+samt+ekonomisk+fler%C3%A5rsplan+2013-2015.pdf